กิจกรรมเพื่อความสุข Happy Workplace

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำจัด (BWI) ให้ความสำคัญกับชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างความสุขในที่ทำงานถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “คน” คือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร หาก “คน” กลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน

1217