กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำจัด (BWI) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม และเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะเยาวชน คือ อนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” สร้างอนาคตที่เจริญงอกงามให้กับสังคมไทย

1097