ข่าวสาร CSR มอบทุนเกียรติบัตร

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำจัด (BWI) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม และเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะเยาวชน คือ อนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” สร้างอนาคตที่เจริญงอกงามให้กับสังคมไทย

ข่าวสาร กิจกรรม เพื่อความสุข

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำจัด (BWI) ให้ความสำคัญกับชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างความสุขในที่ทำงานถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “คน” คือสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร หาก “คน” กลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน