พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี

1035