คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ

ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศที่ คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1139