วิทูร รัตนเมธานนท์

กรรมการผู้จัดการ

เราไม่ใช่แค่ผู้ผลิต ฟิล์มหด PE/ชริ้งฟิล์ม PE
แต่การบริการคือหัวใจของเรา

ภคกร รัตนเมธานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

ชูชัย  อภิชัยรุ่งเรือง

ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง

สิทธิพร สอนขยัน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

รินรนันท์  วิกาหะ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เบญจมาศ ถิ่นจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน